Privatlivspolitik

Erklæring om homes beskyttelse af personoplysninger

home er en ejendomsmæglerkæde, der tilbyder vurdering og formidling af køb, salg og udlejning af boliger og erhvervsejendomme.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service og rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan home kædens forretninger og home a/s beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger? 

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som ejendomsmæglervirksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • du har bestilt materiale fra os
 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse
 • du har købt eller solgt en bolig eller erhvervsejendom igennem os
 • du har lejet eller udlejet en bolig eller erhvervsejendom igennem os
 • du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål
 • vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til
  • Lov om formidling af fast ejendom
  • Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
  • Lov om juridisk rådgivning
  • Lejeloven
  • Erhvervslejeloven
  • Hvidvaskloven
  • Forældelsesloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven
 • det er nødvendigt for at forfølge homes legitime interesser. Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål. Vi registrerer og bruger kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder

 • grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
 • økonomiske oplysninger, f.eks. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering (boligkøbsbevis)
 • oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde
 • oplysninger om din familie og husstand
 • id-dokumentation, f.eks. fotokopier af sundhedskort, pas eller kørekort
 • oplysninger om de ydelser vi leverer til dig

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet

 • salgsvurderinger
 • formidlingsopdrag
 • forhandlinger / købstilbud / købsaftale og ekspedition heraf
 • vurderingsopgaver
 • udlejningsopgaver
 • køberrådgivningsopdrag
 • fremsendelse af salgsmateriale
 • klik-en-pris via home.dk
 • registrering i køberkartotek (Find bolig)
 • fremvisninger og åbne huse
 • udarbejdelse af værditjek
 • udsendelse af nyhedsbrev
 • løbende kampagner, konkurrencer m.v.
 • The home Hotel

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • identifikation af kunder
 • for at beskytte dig og home mod bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når

 • du udfylder formularer i forbindelse med bestilling af ydelser på home.dk
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside, vores mobilapps og ydelser
 • du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Eksempel:

Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

 • Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger f.eks. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale. Vi opdaterer oplysningerne løbende
 • Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter i og uden for home-koncernen:

 • Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
 • Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får har dit samtykke hertil
 • Vi videregiver oplysninger om dig til home-forretningens servicecenter, som varetager eftersagsbehandling og ekspedition af handler, køberrådgivningssager og berigtigelsessager
 • Vi videregiver oplysninger om dig til forsyningsselskaber, herunder dog kun dit cpr-nummer, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil
 • I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen
 • Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren
 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven
 • Vi videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • Vi videregiver dine oplysninger til eksterne bogholdere og revisorer i det omfang det er nødvendigt.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler,eks. gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet
 • Vi udsender regelmæssigt nyhedsbreve og afholder fra tid til anden konkurrencer, hvor vi indsamler kontaktoplysninger som navn og e-mail. Deles disse informationer med en tredjepart, vil det klart fremgå af konkurrencen eller tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at home eller andre må kontakte dig efterfølgende - dette vil klart fremgå af konkurrencebetingelserne. Det er altid frivilligt at deltage i en konkurrence eller et tilbud.

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores forretning og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materialer kan også være fritaget fra retten til indsigt.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af homes data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Hvis du har indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale med os, har du samtidig underskrevet dokumentet ’Ejendomsmæglerens persondatabehandling’, hvor du får et samlet overblik over behandling af dine persondata, baseret på dit kundeforhold med os. Tilsvarende gælder hvis du som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via home a/s, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, e-mail: homeas@home.dk.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores databeskyttelsesrådgiver ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores klageservice: home a/s, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, e-mail: homeas@home.dk. , Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.